O fundacji

logo cor et vita

Celami fundacji są:

 • Świadczenie i wspieranie opieki na rzecz osób starszych w szczególności poprzez organizowanie i tworzenie placówek zapewniających profesjonalną i kompleksową opiekę dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego podejścia do osób potrzebujących opieki.
 • Niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych.
 • Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej dla dorosłych.
 • Pobudzanie aktywności osób starszych, integrowanie ich środowisk, wzmacnianie więzi pokoleniowej oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
 • Wspieranie w żałobie rodzin po stracie osoby najbliższej.
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Wspieranie i świadczenie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i profilaktycznej na rzecz osób niepełnosprawnych, osób dorosłych i osób starszych
 • Prowadzenie instytutu aktywnej profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych
 • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji
 • Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw osób starszych, rzecznictwo na rzecz osób starszych, emerytów
 • Tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dotyczących opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i seniorami
 • Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji
 • Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz innych organizacji pozarządowych
 • Współpraca z Polonią oraz instytucjami polonijnymi w zakresie realizacji celów statutowych
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony Praw Pacjenta
Opieka nad seniorami
Scroll to top