Projekty

Zapytanie nr 1

„Opieka szyta na miarę. Profesjonalizacja opieki domowej w województwie podkarpackim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez objęcie opieką 120 osób starszych/niesamodzielnych i uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie profesjonalnej opieki przez 180 opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego

Projekt ma na celu:

  • – zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczych w domu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
  • – zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych;
  • – kształcenie opiekunów faktycznych w zakresie profesjonalnej opieki

Załączniki

Projekty

„Bądź uważny” to projekt realizowany przez fundację na terenie woj. podkarpackiego, którego celem jest przypomnienie jak ważna jest rola życzliwości oraz sąsiedzkiej pomocy.

Nikt nie chce żyć w izolacji i samotności, pragniemy być przydatni, potrzebni, rozumiani, akceptowani, lubiani. Warto sobie pomagać wzajemnie, dobro, które przekażemy innym wróci do nas z pewnością, być może w innej formie i za kilka lub kilkanaście lat.

W projekcie wolontariusze organizuję spodlania sąsiedzkie, na których tworzone są grupy wzajemnej pomocy i wsparcia.

Scroll to top